CE News

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "เสริมกระดูกให้กับฟันเทียมและรากฟันเทียม"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ   ในหัวข้อ เสริมกระดูกให้กับฟันเทียมและรากฟันเทียม ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน  2559 ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ . . .

More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปริทันต์สัญจร ในหัวข้อ “From Basic to Innovations”

                      ด้วย สาขาวิชาปริทันตวิทยา  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจะดประชุมวิชาการปริทันต์สัญจร ในหัวข้อ  “From Basic to Innovations” ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านปริทันตวิทยาแก่ทันตแพ . . .

More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “Update Technology in Endodontics and Restorative Dentistry”

            ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมทันตแพทย์ภาคเหนือ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Technology in Endodontics and Restorative Dentistry” ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้อันทันสมัยแก่ทันตแพทย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนคว . . .

More

ขอเขิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ลีลารักษาเมื่อฟันห่างหาย

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ลีลารักษาเมื่อฟันห่างหาย" วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ...   ลงทะเบียน คลิก !!!!! . . .

More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Contemporary Life : The Reflection of New Era Dentists

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมทันตแพทย์ภาคเหนือ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "Contemporary Life : The Reflection of New Era Dentists" วันที่ 15 -17 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่       ลงทะเบียนคลิก !!!! . . .

More