CE News

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)

ขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ได้จัดทำระบบลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC) เพื่อให้สมาชิกทันตแพทยสภาสามารถตรวจสอบคะแนนหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ จึงขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC) ได้ที่เว็บไซต์ http://cdec.or.th/first_login.php