CE News

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2561 ลงทะเบียนสมาชิก CDEC

ขอความร่วมมือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2561 ลงทะเบียนสมาชิก CDEC

ด้วย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ได้จัดทำระบบลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC) เพื่อให้สมาชิกทันตแพทยสภาสามารถตรวจสอบคะแนนหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จึงขอความร่วมมือบัณฑิตทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2559-2561 ลงทะเบียนสมาชิก หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้การลงทะเบียนสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ http://cdec.or.th/first_login.php โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ตามไฟล์แนบ