CE News

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการให้บริการทันตกรรมในกลุ่มผู้พิการ

ระบบบริการทันตสุขภาพสำหรับผู้พิการในปัจจุบัน ยังไม่ได้ให้ความสนใจจากทันตบุคลากรเท่าที่ควรในขณะที่จำนวนผู้พิการมีแนวโน้มสูงขึ้น คนกลุ่มนี้จึงขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากอย่างเสมอภาค ทำให้ประสบปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและเรื้อรังมากกว่าคนทั่วไป ..