การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation

ลงทะเบียนเข้าร่วม

กรอกข้อมูลทั่วไป
โทร : Fax :
กรณีให้ออกใบเสร็จในนามหน่วยงานที่สังกัดอยู่ ระบุ ชื่อ-สกุล ของท่าน (ภาษาอังกฤษ) และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
ภาคบรรยาย 12 สิงหาคม 2564
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564
ทันตแพทย์ทั่วไป
หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2564
ทันตแพทย์ทั่วไป
ยอดเงินที่ต้องชำระ :
กรอกข้อมูลการชำระเงิน
เอกสารการชำระเงิน : * กรุณาแนบเอกสารการชำระเงิน
รายละเอียดการของที่พัก
วันที่เข้าพัก :
วันที่ออก :