การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางการให้บริการทันตกรรมในกลุ่มผู้พิการ

แนวทางการให้บริการทันตกรรมในกลุ่มผู้พิการ

สาขาทันตกรรมชุมชนร่วมกับ

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "แนวทางการให้บริการทันตกรรมในกลุ่มผู้พิการ"

ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่