การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บูรณะ กระทะเหล็ก By Chef Montri

บูรณะ กระทะเหล็ก By Chef Montri

โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง "บูรณะ กระทะเหล็ก By Chef Montri"

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2557 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่