การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contemporary Life : The Reflection of New Era Dentists

Contemporary Life : The Reflection of New Era Dentists

 

*** สำหรับผู้เซ็นชื่อเข้างานประชุม 50 ท่านแรก 

รับของที่ระลึก ณ จุดลงทะเบียน" ***

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมทันตแพทย์ภาคเหนือ

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง "Contemporary Life : The Reflection of New Era Dentists"

วันที่ 15 -17 ตุลาคม 2557

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่