การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลีลารักษาเมื่อฟันห่างหาย

ลีลารักษาเมื่อฟันห่างหาย

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง "ลีลารักษาเมื่อฟันห่างหาย"

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557

โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ...