การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Update Technology in Endodontics and Restorative Dentistry

Update Technology in Endodontics and Restorative Dentistry

งานประชุมวิชาการระหว่าง 14-16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

เรื่องแจ้งสำหรับการ Hands on

กลุ่มที่ 1:    ให้จับคู่กันระหว่างผู้เข้าฝึกปฏิบัติ

กลุ่มที่ 2:  และ  กลุ่มที่ 3:    ให้นำฟันกรามมาด้วย อย่างน้อย 1 ซี่ โดยควรทำการเปิดรักษาคลองรากฟัน (OC) มาแล้ว