การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการปริทันต์สัญจร “From Basic to Innovations”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ปริทันต์สัญจร

 

ในหัวข้อ

 “From Basic to Innovations”

ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน  2558

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่