การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jud Fun Varieties 5

Jud Fun Varieties 5

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 45 ปี

แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง

Jud Fun Varieties 5

Biomechanics and Interdisciplinary

in Orthodontic Treatment

 

ประกาศ ** ผู้เข้าประชุมท่านใดที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วแต่ตรวจสอบไม่พบรายชื่อตัวเอง

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลในการลงทะเบียน

มาที่ E-mail : wasanaj022@gmail.com