การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Brush up Periodontal Point of View

ปิดรับสมัครเต็มแล้วค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ในหัวข้อ

Brush up Periodontal Point of View

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นเกียรติในวาระครบรอบ 60 ปี

ของ อ.ทพญ.นิตยา โชติกเสถียร

 

กำหนดเวลา

อัตราค่าลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ

อัตราค่าลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ

และเข้าร่วมงานเลี้ยง

ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

1,200

1,800

หลังวันที่ 10 สิงหาคม 2560

1,500

2,100

ผู้ติดตามเข้าร่วมงานเลี้ยง  : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 250 บาท /ผู้ใหญ่ 600บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสำหรับร่วมงานเลี้ยงไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้

 

**ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจองห้องพัก ณ โรงแรมที่จัดงานประชุม กรุณาติดต่อด้วยตัวเองที่เบอร์ 053-222111**