การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Fiber post ธรรมดา ... ที่ไม่ธรรมดา

Fiber post ธรรมดา ... ที่ไม่ธรรมดา

ปิดรับลงทะเบียน

ท่านใดได้โอนเงินค่าลงทะเบียนมาก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2560 รบกวนแจ้งทาง E-mail: cedentcmu@yahoo.com

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

"Fiber post ธรรมดา ... ที่ไม่ธรรมดา"

วันที่ 8-9 มกราคม 2561 

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

การลงทะเบียน ฝึกปฏิบัติ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว 

ค่าลงทะเบียน

 

 

 

 

รายละเอียด

กำหนดเวลา

ค่าลงทะเบียน

จำนวนรับ

บรรยาย

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

1,500 บาท

120

 

หลังจากวันที่ 15 ธันวาคม 2560

2,000 บาท

บรรยาย +ปฏิบัติการ

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

3,000 บาท

30

 

หลังจาก 15 ธันวาคม 2560

4,000 บาท