การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1”

ขั้นตอนการส่งผลงานเพื่อนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

ส่งผลงาน ผ่านระบบส่งผลงานออนไลน์ สามารถส่งผลงานในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) โดยเขียนในรูปแบบภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยเลือกส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

ผู้นำเสนอต้องจัดทำโปสเตอร์ในแนวตั้งที่มีขนาด กว้าง X สูง ไม่เกิน 80 X 120 เซนติเมตร
หมดเขตรับผลงานวันที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
กรุณาส่งบทคัดย่อและแบบฟอร์มผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการมายัง
รศ.ทพ.สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ ทาง E-mail address: surawut1@yahoo.com

การประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1”

ประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ในหัวข้อเรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1”

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

*ขณะนี้ห้องพักที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ในราคาพิเศษเต็มแล้วค่ะ* **หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าพัก สามารถติดต่อโรงแรมได้โดยตรงค่ะ**