การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0

รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0

ประชุมวิชาการ เรื่อง รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0

วันที่ 10-12  ตุลาคม  2561

ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่