การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Paradigm Shift of Minimal Invasive Endodontics

The Paradigm Shift of Minimal Invasive Endodontics

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ

 The Paradigm Shift of Minimal Invasive Endodontics

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จ.เชียงใหม่ 

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

ภาคบรรยาย 2.5 คะแนน

ภาคบรรยาย+ภาคปฏิบัติ 5.5 คะแนน