การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Digital Implant Dentistry

Digital Implant Dentistry

การประชุมวิชาการ International Congress

ในหัวข้อ “Digital Implant Dentistry”

วันที่ 10-11 มกราคม 2562

ณ โรงแรม U Hotel Nimman จังหวัดเชียงใหม่

อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้