การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Art to Perfection 5.0 Implant Dentistry

The Art to Perfection 5.0 Implant Dentistry

โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง “The Art to Perfection 5.0 Implant Dentistry”

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 1,000 บาท

**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน**