การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทบทวนการผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามล่างฝังคุดภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่

โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง “การทบทวนการผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามล่างฝังคุดภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่”

วันที่ 6-8 มกราคม 2562 และวันที่ 15-17 มกราคม 2562

 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

ภาคบรรยาย

รอบที่ 1    6 มกราคม 2562          เวลา 13.00 – 16.00 น.

ภาคปฏิบัติ

รอบที่ 1    7-8 มกราคม 2562       เวลา 9.00 – 16.00 น.

รอบที่ 2   15-17 มกราคม 2562    เวลา 9.00 – 16.00