การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

General dental practitioner: How to manage dental trauma

General dental practitioner: How to manage dental trauma

"General dental practitioner: How to manage dental trauma"

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

10 CE CREDITS

 

อัตราค่าลงทะเบียนดังนี้