การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The 1st DENT CMU Annual Meeting: Dentistry World for Golden Age

The 1st DENT CMU Annual Meeting: Dentistry World for Golden Age

"The 1st DENT CMU Annual Meeting: Dentistry World for Golden Age"

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (โรงแรม U Nimman Chiang Mai)

(9.5  CE CREDITS)

ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับทันตแพทย์จบใหม่ที่ได้ปฎิบัติงานใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

(ชมรมทันตแพทย์ภาคเหนือจะเป็นผู้ชำระให้)


อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้