การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

From Basic to the Master in Operative Dentistry

From Basic to the Master in Operative Dentistry

-ปิดรับสมัคร-


งานประชุมวิชาการ เรื่อง "From Basic to the Master in Operative Dentistry"

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 4 อาคาร 6 ชั้น 4

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.75 CE CREDITS/DAY


อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้