การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Minimally invasive endodontics: Apical root canal preparation-large or minimally invasive

Minimally invasive endodontics: Apical root canal preparation-large or minimally invasive

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับท่านที่ลงภาคปฏิบัติ กรุณาเตรียมฟันกรามเปิด OC มาด้วย

ภาคบรรยาย  2.75 CE CREDITS

ภาคบรรยายและปฏิบัติ 5.75 CE CREDITS

ค่าลงทะเบียน ดังนี้