การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Managing difficult endodontic problems in children and young adults The application of MTA

Managing difficult endodontic problems in children and young adults The application of MTA

โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง "Managing difficult endodontic problems in children and young adults The Application of MTA"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .เชียงใหม่

 

อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้