การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course

Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course

-ปิดรับลงทะเบียน-

 

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น

เรื่อง “Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course”

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 และ 18-19 มกราคม 2563

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่