การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก

 

ปิดรับลงทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน: 8,000 บาท