การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Esthetics Today. How we mimic nature?

The Esthetics Today. How we mimic nature?

ปิดรับลงทะเบียน

 

โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง The Esthetics Today. How we mimic nature?

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

อัตราค่าลงทะเบียน: 1,000 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4429 หรือ 098 7890234

(ในวันและเวลาราชการ)