การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

From Basic to the Master in Operative Dentistry: Indirect Ceramic Veneer (13 สิงหาคม 2563)

From Basic to the Master in Operative Dentistry: Indirect Ceramic Veneer (13 สิงหาคม 2563)

-ปิดรับลงทะเบียน-


โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง "From Basic to the Master in Operative Dentistry: Indirect Ceramic Veneer"

บรรยายและปฏิบัติการ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่