การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PROSTHVENGERS on tour @Chiangmai

PROSTHVENGERS on tour @Chiangmai

 

 

โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง Prosthvengers on tour @ Chiangmai

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

ค่าลงทะเบียน