การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว”

Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว”

โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน: 1,200 บาท