การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tricks and tips for bone graft techniques: an intensive course

Tricks and tips for bone graft techniques: an intensive course

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น

เรื่อง “Tricks​ and​ tips​ for​ bone​ graft​ techniques​: an​ intensive course”

วันที่ 29-31 มกราคม 2564