การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

An Updated Management of Dental Trauma: Guidelines for general dental practitioner

An Updated Management of Dental Trauma: Guidelines for general dental practitioner

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์

เรื่อง “An​ Updated Management of Dental Trauma: Guidelines for general dental practitioner” (Online Program)

วันที่ 13 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

ผ่านช่องทางกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook: Class III: Dental Trauma - CE Online by DENT CMU

ค่าลงทะเบียน 18 หัวข้อ - 2,000 บาท

19 CE-Credits