การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Collaborative Research in Dentistry (อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 18)

Collaborative Research in Dentistry (อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 18)

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติ

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 18

ในหัวข้อเรื่อง "Collaborative Research in Dentistry"

ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่