ยินดีต้อนรับสู่วิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 381

 

Enter

Best view with Internet Explorer , VGA 800x600 pixel (or heigher)

 

 

คณะผู้จัดทำ

นทพ.ณัฐพงษ์ มหธนาคม

นทพ.ดรุณี โอวิทยากุล

นทพ.เทอดพงษ์ บุญรักษา

นพท.ธนันชาท วณิชย์ถนอม

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์

ภาควิชาทันตวิทยาพยาธิวิทยาช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่