พฤศจิกายน  2561
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 
ยังไม่มีข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวอลิษา มหาเพชรไพบูลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานห้องสมุด
บรรจุ : 16 ตุลาคม 2561
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฎชนันท์ สุวงษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
บรรจุ : 01 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-สกุล : นายศรศิลป์ โต่นวุธ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : คลินิกทันตกรรมพิเศษ
บรรจุ : 18 ตุลาคม 2561
ชื่อ-สกุล : นายต่อตระกูล พนาบุญเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิทยาภรณ์ แสนสนิท
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
บรรจุ : 01 ตุลาคม 2561
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมญาดา พิทาคำ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
บรรจุ : 01 ตุลาคม 2561
ชื่อ-สกุล : นางจารุพร พินิจวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : คลินิกทันตกรรมพิเศษ
บรรจุ : 01 ตุลาคม 2561
ชื่อ-สกุล : นางสุธีรา เครือศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 ตุลาคม 2561
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ศักดิ์ นุชทิพย์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
บรรจุ : 01 ตุลาคม 2561

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next