สิงหาคม  2565
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 
ยังไม่มีข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ-สกุล : นายสุนทร นาคศรี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
บรรจุ : 01 กุมภาพันธ์ 2545
ชื่อ-สกุล : นายกษิดิศ มณียศ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ
บรรจุ : 18 กรกฎาคม 2565
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ไชยซาววงค์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
บรรจุ : 01 สิงหาคม 2565
ชื่อ-สกุล : นายกฤษดา ไชยวาปิน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
บรรจุ : 01 สิงหาคม 2565

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next