HOME ข้อมูลคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์

 • พ.ศ. 2495 - แผนกทันตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2502 - จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น ดังนั้นแผนกทันตกรรมจึงเปลี่ยนมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2508 - คณะแพทยศาสตร์โอนเข้าสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีฐานะเป็นแผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2509 - เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นปีแรกในคณะแพทยศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 2 คน
 • พ.ศ. 2511 - แผนกทันตกรรมได้ยกฐานะขึ้นเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2512 - คณะแพทยศาสตร์ย้ายสถานที่ทำงานไปยังอาคารตึก 7 ชั้น ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ได้รับ อนุมัติให้ใช้ตึกหน้าของตึกผู้ป่วยนอกเดิมเป็นที่ทำงาน พ.ศ.2513 - เริ่มโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น
 • พ.ศ. 2515 - ได้รับอนุมัติแยกออกมาจากคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี นับเป็นคณะอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2515)
 • พ.ศ. 2519 - ดำเนินการจัดสร้างอาคารที่ทำการถาวรของคณะฯ ขึ้นที่ถนนสุเทพ ตรงข้ามวัดสวนดอกใน เนื้อที่ 11 ไร่ และได้ย้ายคณะมาดำเนินงานในที่ทำการใหม่ในปีเดียวกัน จนถึงในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2520 - ปรับปรุงฐานะของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการเป็นทบวงในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นทบวงซึ่งไม่สังกัดส่วนราชการอื่น และเปลี่ยนชื่อเป็นทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2523 - ได้รับอนุมัติจัดสร้างอาคารคลินิกบริการทันตกรรมซึ่งเป็นตึก 4 ชั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตึก ที่ทำงานในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2527 - อาคารคลินิกบริการทันตกรรมเสร็จสมบูรณ์ และเริ่มให้บริการแก่ผู้ป่วย และได้รับอนุมัติแยก ภาควิชาทันตกรรมชุมชน จากภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ดังนั้นจึงมีภาควิชาในคณะฯ ทั้งหมด 9 ภาควิชา
 • พ.ศ. 2530 - คลินิกบริการทันตกรรม ได้รับอนุมัติให้เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาลใน แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6
 • พ.ศ. 2532 - คณะฯ ได้รับงบประมาณสำหรับสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เป็นตึก 5 ชั้น พื้นที่ 7,641 ตารางเมตร
 • พ.ศ. 2534 - อาคารเรียนหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์ และได้ชื่อว่า "อาคารเรียน 20 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2535 - คณะฯ ได้รับอนุมัติให้เปบลี่ยนโครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล เป็นภาควิชาทันตกรรมทั่วไป รวมมีภาควิชาในคณะฯ ทั้งหมด 10 ภาควิชา
 • พ.ศ. 2536 - ได้รับอนุมัติจาก ก.ม. ในการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการคณะฯ เพิ่มอีก 1 งาน คือ งานบริการ วิชาการและวิจัย รวมเป็น 6 งาน
 • พ.ศ.2539 - ได้รับอนุมัติงบประมาณจัดสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์/ข้าราชการ เพิ่มอีก 1 หลัง เป็นตึก 5 ชั้น จำนวน 44 ห้อง พื้นที่ 1,888 ตารางเมตร ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540 ทำให้คณะฯ มีอาคารหอพักทั้งหมด 4 หลัง รวมเนื้อที่อาคารทำการ อาคารเรียน อาคารปฎิบัติการและหอพัก ทั้งหมด 15 ไร่
 • พ.ศ. 2540 - คณะฯ ได้จัดตั้งคลินิกทันตกรรมพิเศษ และเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคฟัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 ซึ่งให้บริการทั้งในและนอก เวลาราชการ โดยให้บริการตรวจรักษาโดยอาจารย์ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ
 • พ.ศ. 2543 - จัดตั้งกองทุน "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า" ซึ่งเป็นกองทุนย่อยในกองทุนพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนฯ
 • พ.ศ. 2544 - ได้รับอนุมัติจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2544 เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 7 หลัง อาคารหอพักจำนวน 2 หลัง และจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน
 • พ.ศ. 2545 - จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ "ถาวร อนุมานราชธน" และศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายใน เป็นโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม และดำเนินการจัดตั้งหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานภายใน

   
 • พ.ศ. 2547 - ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมรากเทียมภาคเหนือ (Northern Implant Center) คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนชื่องานบริการวิชาการและวิจัย เป็นงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

   
 • พ.ศ. 2548 - ดำเนินการจัดตั้งหน่วยวิจัยทันตวัสดุศาสตร์ และศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากฟัน ต่อมาโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยเห็นว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เอื้อต่อการเรียนการ สอนให้มีคุณภาพ และยังเอื้อต่อการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งจะส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนอย่างแท้จริง คณะฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม เป็น "โรงพยาบาลทันตกรรม" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 11 คลินิก 1 ห้องปฏิบัติการทันตกรรม และ 1 สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
 • พ.ศ. 2550 - 2552 ได้รับอนุมัติจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 36 ปี)

 
รายนามคณบดี ตั้งแต่ก่อตั้งคณะฯ ถึงปัจจุบัน
ชื่อ - สกุล
วาระที่ดำรงตำแหน่ง
 1. อ.ทพญ.ดร. ถาวร อนุมานราชธน
พ. ศ. 2515 - 2521
 2. รศ.ทพ. พิชิต โคตรจรัส
พ. ศ. 2521 - 2525
 3. ผศ.ทพ. สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ
พ. ศ. 2525 - 2529
 4. ผศ.ทพ. สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ
พ. ศ. 2529 - 2533
 5. รศ.ทพ. ทะนง ฉัตรอุทัย
พ. ศ. 2533 - 2537
 6. รศ.ทพ. รอ.ธำรง อนันตศานต์
พ. ศ. 2537 - 2540
 7. รศ.ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ์
พ. ศ. 2541 - 2545
 8. รศ.ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ์

พ. ศ. 2545 - 2549

 9. รศ.ทพ. ทองนารถ คำใจ
พ. ศ. 2549 - 2557
10. รศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ พ. ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ชม 30597 ครั้ง