HOME ข้อมูลคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

 • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
  มีหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

  มีคณะกรรมการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทำหน้าที่จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติงาน พิจารณาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ประเมินผลการดำเนินงาน จัดประชุมคณะกรรมการ จัดทำและควบคุมงบประมาณการเงินและบัญชี รวมถึงควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

  มีคณะทำงานฝ่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับพื้นที่ที่จะออกปฏิบัติงานและผู้ร่วมออกปฏิบัติงาน ดูแลจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะใช้งาน

  มีรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม รับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

   
 • การรักษาพยาบาล
  ในปี 2545 มีโครงการจัดตั้งโครงการโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการทางทันตกรรมในเวลาราชการ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 10 คลินิก ต่อมาโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยเห็นว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เอื้อต่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และยังเอื้อต่อการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งจะส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนอย่างแท้จริง  คณะฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม เป็น “โรงพยาบาลทันตกรรม” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548  โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 11 คลินิก 1 ห้องปฏิบัติการทันตกรรม และ 1 สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

  มีการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมพิเศษ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางทันตกรรมทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยเปิดให้บริการรักษาพยาบาลทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-21.30 น.

  มีคณะกรรมบริหารคลินิคทันตกรรมพิเศษ ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายบริหารคลินิกพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นชอบตารางการทำงานประจำเดือนของทันตแพทย์ เสนอแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ กำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานและค่าบริการของผู้ป่วยในคลินิก รับผิดชอบและกำกับดูแลการบริการของคลินิกพิเศษ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินของคลินิกพิเศษ

  มีรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม รับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมพิเศษ

   
 • การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
  มีหน่วยจัดการศึกษาต่อเนื่อง ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่อง

  มีรองคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
 • การวิจัย
  มีงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่จัดการสัมมนาการวิจัย (Research Club) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ

  มีการจัดทำวารสารทางวิชาการของคณะฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิจัยของคณาจารย์

  มีการจัดทำระบบข้อมูลวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ไว้ในระบบฐานข้อมูลแบบเว็บที่ชื่อว่า
  ระบบสารสนเทศงานวิจัย
  (Research Information System : RIS)

  มีรองคณบดีฝ่ายวิจัย รับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานจัดสัมมนางานวิจัย จัดทำวารสาร และจัดทำระบบฐานข้อมูลวิจัย

   
 • พิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ "ถาวร อนุมานราชธน"
  มีการก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ "ถาวร อนุมานราชธน" เพื่อให้บุคลากร ทันตแพทย์ เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้และทราบประวัติศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์

  มีรองคณบดีฝ่ายวิจัย รับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ ฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2552 ชม 8010 ครั้ง