HOME ข้อมูลคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

การเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 · วัตถุประสงค์และปรัชญา
 · คุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษา
 · การจัดการศึกษา
 · การรับเข้าศึกษา
 · โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 58 ขึ้นไป
 · โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 53... ขึ้นไป
· โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัสก่อน 53
 · รายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553
 · กระบวนวิชาการวางแผนโครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (DRS 425491)
 · กระบวนวิชาทันตวิจัยและสัมมนา (DRS 425581)
 · กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติทันตวิจัยและสัมมนา (DRS 425601)
 · มคอ. 2 ปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 · มคอ. 2 ปริญญาตรี
 · มคอ. 3 ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา รายละเอียดของกระบวนวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
 · มคอ. 3 แบบฟอร์ม หมวด 3 ผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
 · มคอ. 3 ปริญญาตรี
 · มคอ. 4 ปริญญาตรี
 · มคอ. 5 ปริญญาตรี
 · มคอ. 6 ปริญญาตรี
 · ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2553
 · บริการสำหรับนักศึกษา
 · ปฏิทินการศึกษา 2556
 · ปฏิทินการศึกษา 2557
 · ปฏิทินการศึกษา 2558
 · ปฏิทินการศึกษา 2559
 · การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
 · ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ก่อนปีการศึกษา 2557
·  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
 · จำนวนนักศึกษา
 · การวัดผล
 · ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 ชม 52313 ครั้ง