HOME ข้อมูลคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

การควบคุมภายใน

1.  คำแนะนำการนำมาตรฐานควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

2.  เอกสารแนะนำการควบคุมภายใน

3.  คำแนะนำการใช้รูปแบบรายงาน

4.  ตัวอย่างรายงานระดับส่วนย่อย

5.  ตัวอย่างรายงานผลการติดตามฯ งวดที่ 1

6.  ตัวอย่างรายงานผลการติดตามฯ งวดที่ 2

7.  แบบ ปม.

8.  แบบ ปย.1-1

9.  แบบ ปย.1-2

10.  แบบ ปย.2-1

11.  แบบ ปย.2

12.  แบบ ปย.3

13.  แบบติดตาม ปย.3

ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2552 ชม 10323 ครั้ง