HOME ข้อมูลคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

ข้อบังคับมช. (ตาม พรบ. มช. 51)

1
2
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2551
4
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการมหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2551
5
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2551
6
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
7
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
8
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
9
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
10
ข้อ บังคับ มช. ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
11
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551
12
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พ.ศ. 2551
13
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2551
14
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551
15
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551
16
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกสภาวิชาการ พ.ศ 2551
17
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2551
18
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551
19
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
20
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2552 ชม 10747 ครั้ง