มกราคม  2563
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 
ยังไม่มีข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
บรรจุ : 26 ธันวาคม 2562
ชื่อ-สกุล : นายณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด :
บรรจุ : 23 ธันวาคม 2562
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย แก้วหล้า
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 23 ธันวาคม 2562
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐกฤตา ตุงคะรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 23 ธันวาคม 2562
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัชณีย์ มอญตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประเภท : พนักงานจ้างเหมา
สังกัด : คลินิกทันตกรรมมีโชค
บรรจุ : 02 มกราคม 2563
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพรรณ พะเดาะ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานจ้างเหมา
สังกัด : คลินิกทันตกรรมมีโชค
บรรจุ : 02 มกราคม 2563
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ รัตนปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานจ้างเหมา
สังกัด : คลินิกทันตกรรมมีโชค
บรรจุ : 02 มกราคม 2563
ชื่อ-สกุล : นางปิมปา เฟร์แกล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานจ้างเหมา
สังกัด : คลินิกทันตกรรมมีโชค
บรรจุ : 02 มกราคม 2563

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next