HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งเผยแพร่วิชาการ มีภาระหน้าที่ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยที่คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์มีคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาชีพ อีกทั้งมีเครื่องมือ และวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ที่มีศักยภาพเพียงพอที่สามารถออกปฏิบัติงานให้บริการทางทันตกรรม โดยการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษาได้
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มาอย่างต่อ
เนื่องเพื่อให้ประชาชน เด็กนักเรียน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลรักษา ตลอดได้รับความรู้ทางทันตสุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการทางทันตกรรม เช่น การตรวจรักษา อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
และให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ เบื้องต้น แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ในท้องถิ่นที่ห่าง
ไกลความเจริญ และไม่สะดวกต่อการขอรับบริการทางทันตสาธารณสุข ในเขต
จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ และบริการทางทันตกรรม แก่ประชาชนทั่วไป
เด็กนักเรียน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด และในพื้นที่อำเภอเมือง
ภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อให้ทันตแพทย์และบุคลากรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสให้
บริการแก่สังคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึง ให้ความร่วมมือและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่าง ทันตบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และทันตบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และ น่าน
5. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 
 

 
 NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์
   


ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

 อ่านข่าวทั้งหมด  

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440