หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/resto/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 30
033623

visitor since 
May 26th,2006

ประวัติภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ชม 4838 ครั้ง  

ประวัติสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
พ.ศ. 2509    - เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นปีแรกใน
                        คณะพทยศาสตร์   มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 2 คน
พ.ศ. 2510    - เป็นส่วนหนึ่งของแผนกทันตกรรม ในสาขาวิชาทันตแพทย-
                        ศาสตร์
พ.ศ. 2511    - แผนกทันตกรรมได้ยกฐานะเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์  
                        คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2515    - เป็นภาควิชาทันตกรรมบูรณะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ภาควิชา หลังจาก
                       ได้รับอนุมัติแยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะ
                       ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สังกัดทบวง
                       มหาวิทยาลัยของรัฐ    สำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบสอน
                       กระบวนวิชาในสาขาวิชาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2536   - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การ
                       แพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
พ.ศ. 2548   - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การ
                      แพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
พ.ศ. 2550   - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
                      การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
                      แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ  และแขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
                    - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย-
                      ศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 
                      และแขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
 
ประวัติสาขาวิชาปริทันตวิทยา

พ.ศ.2509
สาขาวิชาปริทันตวิทยาเป็นสาขาวิชาหนึ่งของภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
พ.ศ.2515
มีการปรับแยกสาขาวิชาปริทันตวิทยาออกจากสังกัดภาควิชาทันตกรรมบูรณะมาก่อตั้งเป็นภาควิชาปริทันตวิทยาซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ภาควิชา หลังจากได้รับอนุมัติแยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6
พ.ศ.2536
ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา หลักสูตร 1 ปี และ ดำเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2546
ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระดับหลังปริญญา หลักสูตร 3 ปี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับหลังปริญญา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2550
- ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา
- ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาปริทันตวิทยา
- ได้เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา
 
พ.ศ. 2551        พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่นๆ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้แบ่งหน่วยงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชา สำนักงานคณะฯ และโรงพยาบาลทันตกรรม
พ.ศ. 2552             คณะฯ ได้ดำเนินการหลอมรวมภาควิชา โดยมีประกาศคณะฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานย่อยในส่วนตัว ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ให้ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ หลอมรวมกับ ภาควิชาปริทันตวิทยา โดยใช้ชื่อภาควิชาใหม่ว่า ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์, สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ, สาขาวิชาคราวน์และบริดจ์ และ สาขาวิชาปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.