หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/resto/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 30
033623

visitor since 
May 26th,2006

แนะนำภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ชม 6510 ครั้ง  

สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
        ภาควิชาทันตกรรมบูรณะรับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2-5 ใน 3 สาขาวิชา คือวิชาที่ว่าด้วยการอุดฟัน การรักษาคลองรากฟัน การทำครอบฟันและการใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น โดยวิชาการอุดฟันและรักษาคลองรากฟัน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 และการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการในคลินิกให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ส่วนวิชาการทำครอบฟันและการใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น ได้จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการในคลินิกให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นอกจากนี้ภาควิชาฯ
ยังรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์  (หลักสูตร 1 ปี) และสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ (หลักสูตร 1 ปี) อีกด้วย 
        ในด้านการบริการ ภาควิชาฯ รับผิดชอบให้การบริการรักษาแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในงานอุดฟัน งานรักษาคลองรากฟัน งานใส่ครอบฟันและฟันปลอมชนิดติดแน่น โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 และนักศึกษา ป.บัณฑิต เป็นผู้บริการภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด และผู้ป่วยบางส่วนที่ต้องได้รับ
การรักษาที่ยุ่งยากจะรับการบริการโดยอาจารย์ผู้สอนเอง
 
แนะนำสาขาวิชาปริทันตวิทยา
สาขาวิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์  (053) 944467
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.