หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/resto/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 30
033623

visitor since 
May 26th,2006

งบประมาณ


บันทึกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ชม 2032 ครั้ง  

                        งบประมาณ  ประจำปี 2550 

งบประมาณ

จำนวน (บาท)

งบประมาณเงินรายได้จากค่าบำรุงพิเศษและค่าลงทะเบียนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ

70,000

                                              

                                             รายละเอียดการใช้งบประมาณ

                                              - เชิญอาจารย์พิเศษเพื่อสอนนักศึกษา ป.บัณฑิต 2  ท่าน       เป็นเงิน                   16,400     บาท

                                              - จัดซื้อครุภัณฑ์                                                                              เป็นเงิน                   53,600     บาท

                                                         

                                         ส่วนรายการวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้าน ทางภาควิชาฯ ได้เบิกจากหน่วยพัสดุของคณะฯ เป็นครั้งๆ ไป  

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.