หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/resto/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 30
033623

visitor since 
May 26th,2006

กระบวนวิชาที่เปิดสอน


บันทึกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ชม 4986 ครั้ง  

กระบวนวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
 
1.  กระบวนวิชาบรรยาย  มีทั้งหมด 3 กระบวนวิชา รวม 5 หน่วยกิต คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 381
 
 
 
DPER 482
 
 
 
DPER 583
ปริทันตวิทยา 1
ปริทันตวิทยา 2
ปริทันตวิทยา 3
1(1/2 – 0/0)
 
 
 
2(2/2 – 0/0)
 
 
 
2(2/2 – 0/0)
2.  กระบวนวิชาคลินิก  จำนวน 2 กระบวนวิชา  รวม 4 หน่วยกิต คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 401
 
 
 
DPER 502
ปริทันตวิทยาคลินิก 1
ปริทันตวิทยาคลินิก 2
2(0/0 – 2/P)
 
 
 
2(0/0 – 2/P)
3.  กระบวนวิชาปฏิบัติการ  จำนวน 1 กระบวนวิชา 1 หน่วยกิต คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 391
ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
1(0/0 – 1/P)

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แขนงวิชาปริทันตวิทยา
1.  กระบวนวิชาบรรยาย  จำนวน 6  กระบวนวิชา  คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 721
1(1/1 – 0/0)
DPER 722
1(1/1 – 0/0)
DPER 723
2(2/2 – 0/0)
DPER 724
1(1/1 – 0/0)
DPER 725
1(1/1 – 0/0)
DPER 705
1(1/1 – 0/0)
 
 
 
2.  กระบวนวิชาคลินิก  จำนวน 3 กระบวนวิชา  คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 761
4(0/0 – 4/12)
DPER 762
4(0/0 – 4/12)
DPER 763
1(0/0 – 1/3)
 
 
 
3.  กระบวนวิชาสัมมนาจำนวน 2 กระบวนวิชา คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 771
1(1/1 – 0/0)
DPER 772
1(1/1 – 0/0)
 
 
 
4.  กระบวนวิชาปัญหาพิเศษจำนวน 1 กระบวนวิชา คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 796
3(0/0 – 3/P)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา
1.  กระบวนวิชาบรรยาย  จำนวน 4 กระบวนวิชา  คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 811
DPER 812
DPER 813
DPER 821
2(2/2 – 0/0)
2(2/2 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
2(2/2 – 0/0)
 
 
 
2.  กระบวนวิชาคลินิก  จำนวน 9 กระบวนวิชา  คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 851
DPER 852
DPER 853
DPER 854
DPER 855
DPER 856
DPER 857
DPER 858
DPER 859
2(0/0 – 2/P)
2(0/0 – 2/P)
1(0/0 – 1/P)
2(0/0 – 2/P)
1(0/0 – 1/P)
2(0/0 – 2/P)
2(0/0 – 2/P)
2(0/0 – 2/P)
1(0/0 – 1/P)
 
 
 
3.  กระบวนวิชาสัมมนาจำนวน 9 กระบวนวิชา คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 871
DPER 872
DPER 873
DPER 874
DPER 875
DPER 881
DPER 882
DPER 883
DPER 884
2(2/2 – 0/0)
2(2/2 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
 
 
 
4.  กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์  จำนวน 1 กระบวนวิชา คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 799
วิทยานิพนธ์
12(0/0 – 12/P)

 

 

 


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.