หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases

005234

visitor since 
May 26th,2006

บุคลากรในภาควิชา


หัวหน้าภาควิชา

  นายศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ
  Siripong Sirimongkolwattana

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  siripong.s@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

  นางสาวพัทนินทร์ มนตรีขจร
  PATTANIN MONTREEKACHON

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาโท สาขาปริทันตศาสตร์ (ปริทันตศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
• ม.ต้น-ม.ปลาย (วิทย์)
E-mail :  pattanin.m@cmu.ac.th

อาจารย์


  นางทัดจันทร์ ครองบารมี
  Tadchan Krongbaramee
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  tadchan.k@cmu.ac.th

  นางสาวปิยะนุช เพิ่มพานิช
  Piyanuj Permpanich
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
• Doctor of Philosophy (ปริทันตวิทยา)
• Master of science (ปริทันตวิทยา)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
• ม.ปลาย (ม.6)
E-mail :  piyanuj.permpa@cmu.ac.th

  นางสาวภาวิศุทธิ แก่นจันทร์
  Pavisuth Kanjantra
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• Dr.Med.Dent. (Fixed prosthodontics Dentistry)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  pavisuth.k@cmu.ac.th

  นายภูสิต กาญจนะวสิต
  Phusit Kanchanavasita
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  phusit.k@cmu.ac.th

  นางสุพัตรา แสงอินทร์
  Supatra Sang-In
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  supatra.sa@cmu.ac.th

  นายนพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ
  Nopawong Luevitoonvechakij
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  nopawong.l@cmu.ac.th

  นายทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
  Taweesak Prasansuttiporn
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• Doctor of Philosophy in Dental Science (Cariology and Operative Dentistry)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  taweesak.p@cmu.ac.th

  นางสาวเกษรา ปัทมพันธุ์
  Kassara Pattamapun
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปาก)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปาก)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  kassara.p@cmu.ac.th

  นางสาวธนิดา ศรีสุวรรณ
  Tanida Srisuwan
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ปริญญาเอก (Tissue Engineering: Pulp stem cell)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Diploma in Clinical Dentistry)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  tanida.srisuwan@cmu.ac.th

  นายธีระพงษ์ ม้ามณี
  Teerapong Mamanee
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy in Dental Science (Cariology and Operative Dentistry )
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  teerapong.mamanee@cmu.ac.th

  นางสาวพรรณวดี พันธัย
  Panwadee Bandhaya
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา (ปริทันตวิทยา)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
E-mail :  panwadee.b@cmu.ac.th

  นายพิริยะ เชิดสถิรกุล
  Piriya Cherdsatirakul
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ)
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  piriya.che@cmu.ac.th

  นายภูมิศักดิ์ เลาวกุล
  Phumisak Louwakul
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตชีววัสดุศาสตร์ (สหสาขา))
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  phumisak.l@cmu.ac.th

  นางสาววีรนุช ทองงาม
  Weeranuch Thongngarm
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  weeranuch.th@cmu.ac.th

  นายสิทธิกร คุณวโรตม์
  Sitthikorn Kunawarote
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• ปริญญาเอก (ทันตกรรมหัตถการ)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  sitthikorn.k@cmu.ac.th

  นายธีรัช สว่างปัญญางกูร
  Teerat Sawangpanyangkura
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  teerat.sawang@cmu.ac.th

  นางสาวนฤภร วินัยโกศล
  Naruephorn Vinaikosol
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  naruephorn.v@cmu.ac.th

  นายวรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ
  Warat Leelapornpisid
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy (Endodontology)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  warat.leelapornpisid@cmu.ac.th

  นายวัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร
  Watcharaphong Ariyakriangkai
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Master of Science (ทันตกรรมหัตถการ)
• Certificate in Operative Dentistry (ทันตกรรมหัตถการ)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  watcharaphong.a@cmu.ac.th

  นางสาวศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
  Sirinart Cheewakriengkrai
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์))
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  sirinart.chee@cmu.ac.th

  นางสาวอนงค์วีณ์ ลีวะนันทเวช
  Anongwee Leewananthawet
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy in dental science (Periodontology)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์ (ปริทันตวิทยา))
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  anongwee.l@cmu.ac.th

  นายอาณัติ เดวี
  Anat Dewi
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ทันตแพทยศาสตร์)
E-mail :  -

  นางสุมนา จิตติเดชารักษ์
  Sumana Jittidecharaks
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• Doktor der Zahnmedizin (Operative Dentistry)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
E-mail :  -

  นางสาวิตรี วะสีนนท์
  Savitri Vaseenon
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• American Board (ทันตกรรมหัตถการ)
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป (ทันตกรรมทั่วไป)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  -

  นางสาวกชกร บุญยะเลขา
  Kotchakorn Boonyaleka
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  kotchakorn.boon@cmu.ac.th

  นายกิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยง
  Kittipit Klanliang
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  kittipit.k@cmu.ac.th

  นายดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล
  Danupong Chaiariyakul
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง :
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์(วิทยาเอ็นโดดอนต์))
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
E-mail :  danupong.c@cmu.ac.th

  นางสาวทัดกมล ครองบารมี
  Tadkamol Krongbaramee
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  tadkamol.k@cmu.ac.th

  นายธารินทร์ เพียงสุข
  Tarin Piangsuk
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  tarin.p@cmu.ac.th

  นางสาวเบญญาภา ศิรินิรันดร์
  Benyapha Sirinirund
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  benyapha.s@cmu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.