HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำ
ประวัติ
ผู้บริหาร
• โครงสร้าง
 

 
  MIS โรงพยาบาลทันตกรรม

 ระบบโรงพยาบาล
 ระบบ HIS netimage
 ระบบสั่งเอกซเรย์ออนไลน์

 Driver

ระบบโรงพยาบาล(สำรอง)

 

 
  หน่วยงานภายในโรงพยาบาลทันตกรรม

สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

 ประชาสัมพันธ์ เวชระเบียนและประสานสิทธิ์

 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก

 คลินิกทันตรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกทันตกรรมบูรณะ

 คลินิกปริทันตวิทยา

 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

 คลินิกบัณฑิตศึกษา

 คลินิกบริการวิชาการสำหรับอาจารย์

 คลินิกทันตกรรมพิเศษ 

 หน่วยผ่าตัด วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย

 ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

 ทันตกรรมพระราชทาน

 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าทันตกรรมรากเทียม

 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม

ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม

 

 
| โรงพยาบาลทันตกรรม ยินดีต้อนรับ

 

 
 NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์
   


สัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม เรื่อง “เส้นทางสู่โรงพยาบาลทันตกรรม อย่างมีคุณภาพ ระยะที่ 1
อบรมการใช้ยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
เยี่ยมชม 5 ส 12 กรกฎาคม 2553
 

 อ่านข่าวทั้งหมด  

 

 
| หน่วยงาน

                        

  สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม  

 

ประชาสัมพันธ์ เวชระเบียนและประสานสิทธิ์

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก    

 

คลินิกทันตรังสีวิทยา

 

 

 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 

 

คลินิกปริทันตวิทยา

 

 

คลินิกทันตกรรมบูรณะ

 

   

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

 

 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

 

 

 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน    

 

คลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

 

  

 คลินิกบัณฑิตศึกษา 

  

 คลินิกทันตกรรมพิเศษ 

 

 

คลินิกบริการวิชาการสำหรับอาจารย์

 

 

 ห้องปฏิบัติการทันตกรรม  

 

     

 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

 

 ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

     
                                     

 

                                                

                                                 

                                                    

                                                  

                                     

                                                   

                                                                 

                                                   

                                                             

                                                  

                                                  

                                                 

                                                 

                                                        

 

 

 

                                                                 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440