หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/resto/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 30
033623

visitor since 
May 26th,2006

บุคลากรในภาควิชา


หัวหน้าภาควิชา

  นางสาวพัทนินทร์ มนตรีขจร
  PATTANIN MONTREEKACHON

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาโท สาขาปริทันตศาสตร์ (ปริทันตศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
• ม.ต้น-ม.ปลาย (วิทย์)
E-mail :  pattanin.m@cmu.ac.th

หัวหน้าสาขา

  นายภูมิศักดิ์ เลาวกุล
  Phumisak Louwakul

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตชีววัสดุศาสตร์ (สหสาขา))
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  phumisak.l@cmu.ac.th

หัวหน้าสาขา

  นายธีระพงษ์ ม้ามณี
  Teerapong Mamanee

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy in Dental Science (Cariology and Operative Dentistry )
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  teerapong.m@cmu.ac.th

หัวหน้าสาขา

  นายสิทธิกร คุณวโรตม์
  Sitthikorn Kunawarote

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• ปริญญาเอก (ทันตกรรมหัตถการ)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  sitthikorn.k@cmu.ac.th

อาจารย์


  นางทัดจันทร์ ครองบารมี
  Tadchan Krongbaramee
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  tadchan.k@cmu.ac.th

  นางสาวปิยะนุช เพิ่มพานิช
  Piyanuj Permpanich
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
• Doctor of Philosophy (ปริทันตวิทยา)
• Master of science (ปริทันตวิทยา)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
• ม.ปลาย (ม.6)
E-mail :  piyanuj.permpa@cmu.ac.th

  นายภูสิต กาญจนะวสิต
  Phusit Kanchanavasita
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  phusit.k@cmu.ac.th

  นางสุพัตรา แสงอินทร์
  Supatra Sang-In
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  supatra.sa@cmu.ac.th

  นายนพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ
  Nopawong Luevitoonvechakij
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  nopawong.l@cmu.ac.th

  นายทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
  Taweesak Prasansuttiporn
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• Doctor of Philosophy in Dental Science (Cariology and Operative Dentistry)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  taweesak.p@cmu.ac.th

  นางสาวธนิดา ศรีสุวรรณ
  Tanida Srisuwan
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ปริญญาเอก (Tissue Engineering: Pulp stem cell)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Diploma in Clinical Dentistry)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  tanida.srisuwan@cmu.ac.th

  นายธีระพงษ์ ม้ามณี
  Teerapong Mamanee
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy in Dental Science (Cariology and Operative Dentistry )
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  teerapong.m@cmu.ac.th

  นายธีรัช สว่างปัญญางกูร
  Teerat Sawangpanyangkura
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (ปริทันตวิทยา)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  teerat.sawang@cmu.ac.th

  นางสาวพรรณวดี พันธัย
  Panwadee Bandhaya
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา (ปริทันตวิทยา)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
E-mail :  panwadee.b@cmu.ac.th

  นายพิริยะ เชิดสถิรกุล
  Piriya Cherdsatirakul
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ)
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  piriya.che@cmu.ac.th

  นายภูมิศักดิ์ เลาวกุล
  Phumisak Louwakul
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตชีววัสดุศาสตร์ (สหสาขา))
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  phumisak.l@cmu.ac.th

  นายวรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ
  Warat Leelapornpisid
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy (Endodontology)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  warat.leelapornpisid@cmu.ac.th

  นางสาววีรนุช ทองงาม
  Weeranuch Thongngarm
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  weeranuch.th@cmu.ac.th

  นางสาวิตรี วะสีนนท์
  Savitri Vaseenon
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• American Board (ทันตกรรมหัตถการ)
• Doctor of Philosophy (Oral Science)
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป (ทันตกรรมทั่วไป)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  savitri.v@cmu.ac.th

  นายอาณัติ เดวี
  Anat Dewi
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ทันตแพทยศาสตร์)
E-mail :  anat.dewi@cmu.ac.th

  นางสาวกชกร บุญยะเลขา
  Kotchakorn Boonyaleka
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy in Dental Science (Bacterial Pathogenesis, Infection and Host Response)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  kotchakorn.boon@cmu.ac.th

  นายกิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยง
  Kittipit Klanliang
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy in Dental Science (Oral Science)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  kittipit.k@cmu.ac.th

  นางสาวฐานิดา กอเจริญรัตนกุล
  TANIDA KORJAROENRATTANAKUL
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมบูรณะ)
E-mail :  tanida.k@cmu.ac.th

  นางสาวทัดกมล ครองบารมี
  Tadkamol Krongbaramee
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ประกาศนียบัตร (Endodontics)
• Doctor of Philosophy (Oral Science)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  tadkamol.k@cmu.ac.th

  นายธารินทร์ เพียงสุข
  Tarin Piangsuk
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Diplomate of The American Board of Prosthodontics (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  tarin.p@cmu.ac.th

  นางสาวเบญญาภา ศิรินิรันดร์
  Benyapha Sirinirund
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • The American Board of Periodontology (Periodontology)
• Master of Science (Periodontics)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  benyapha.s@cmu.ac.th

  นายประวีณ ไผ่วงษ์
  PRAWEEN PHAIWONG
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา  
E-mail :  praween.p@cmu.ac.th

  นายวัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร
  Watcharaphong Ariyakriangkai
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Master of Science (ทันตกรรมหัตถการ)
• Certificate in Operative Dentistry (ทันตกรรมหัตถการ)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  watcharaphong.a@cmu.ac.th

  นางสาวศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
  Sirinart Cheewakriengkrai
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์))
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  sirinart.chee@cmu.ac.th

  นางสุมนา จิตติเดชารักษ์
  Sumana Jittidecharaks
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ)
• Doktor der Zahnmedizin (Operative Dentistry)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
E-mail :  sumana.j@cmu.ac.th

  นายดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล
  Danupong Chaiariyakul
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์(วิทยาเอ็นโดดอนต์))
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
E-mail :  danupong.c@cmu.ac.th

  นางสาวนฤภร วินัยโกศล
  Naruephorn Vinaikosol
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  naruephorn.v@cmu.ac.th

  นางสาวสุพิชญา เตชาชาญ
  Supitchaya Techachan
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา  
E-mail :  supitchaya.tec@cmu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.